June 2013

Sunday, June 30, 2013

Digitalisasi Buku Sunda


- Oleh Rie Yanti

Aya nu bebeja, beuki dieu buku Sunda beuki hésé. Aya wedalan anyar, tapi buku-buku Sunda wedalan jaman baheula jiga wedalan Balé Pustaka mah hésé. Lamun aya ogé osok anu geus kuleuheu atawa ruksak. Tapi buku basa Sunda nu wedalan anyar ogé jarang aya di unggal toko buku. Ieu téh pédah promosina kurang atawa geus euweuh nu butuheun buku-buku Sunda? Tapi sakapeung mah osok ngadangu aya anu nanyakeun buku-buku Sunda.

Sunday, June 23, 2013

Sekeping Ingatan tentang Danang Prasetyo si Kaos Terbalik
Oleh Moch. Asrori

Saya ingat seorang sahabat, Danang Prasetyo, memiliki kebiasaan mengenakan kaos yang terbalik. Bukan secara tidak sengaja sehingga orang Jawa bilang, "Akan dapat rezeki". Bukan. Danang memang sengaja membaliknya. Kebiasaan ini dilakukan bukan hanya ketika beraktivitas di tempat kos, melainkan juga saat beraktivitas keluar, semisal saat jalan-jalan pagi mengitari perumahan, atau dolan dengan Honda Grand merahnya.

Kenapa dia punya kebiasaan aneh begitu?

Sunday, June 16, 2013

Sastra Sunda jeung Pasantrén


Oleh Rie Yanti

Aya Béntang Pasantrén, Santri Gagal, Ceurik Santri, Jiad Ajengan, Dongéng Enténg ti Pasantrén, Dulag Nalaktak, Pahlawan-pahlawan ti Pasantrén, Mantri Jero, jeung teuing naon deui carita-carita nu nyaritakeun kahirupan para santri atawa kaayaan di pondok pasantrén. Tanto nya? Naha sastra Sunda téh idéntik jeung agama Islam? Naha sastrawan Sunda téh lolobana ti pasantrén? Naon hubunganana pasantrén jeung sastra Sunda?

Sunday, June 9, 2013

Quo Vadis Syair Madura?


 “E dhalem kobur tako’ parana
Enneng kadibi’ tadha’kancana
Bannya’ amal se ta’ katarema
Amarga bangal ka reng towana”
“Pong-pong gi’ kene’ gi’ ngodha-ngodha
Pabajeng nyare elmo akida
Manabi nyaba dhapa’ gan dhadha
Kastana ampon bi’ tadha’padha”
“Mayyidda nanges e dhalem kobur
Enga’ odhi’na gabay ta’ lebur
Lemang baktona lakona kendhur
Seksana kobur patang kajendhur”

Syair-syair di atas sering saya dengarkan dari sebuah gelombang radio yang sering diputar oleh santri Blok L pada waktu siang hari sepulang dari madrasah di Pondok Pesantren Bata-Bata. Terik mentari yang menyebabkan keringat bercucuran tak mampu menutupi hati dari mencoba mendengar dan meresapi syair-syair macam di atas.

Sunday, June 2, 2013

Maca Buku-buku Sunda


Oleh Rie Yanti

Sarat mun hayang pinter, kudu loba maca buku sabab buku gudangna élmu. Saratna maca, nya bukuna kudu nyampak. Lamun euweuh bukuna, rék maca naon atuh? Kitu deui maca buku-buku Sunda. Ayeuna pamaréntah ngumumkeun yén masarakat ulah poho kana basa daérah, basa indung. Rék teu poho kumaha lamun sapopoéna masarakat ngagunakeun basa Indonesia atawa basa asing? Jeung pangpangna lamun hayang basa daérah (Sunda) tetep digunakeun, salian ti dipaké dina paguneman sapopoé, urang gé kudu maca buku-buku Sunda. Lamun buku-buku sunda euweuh, kumaha harepan pamarentah bisa kalaksanakeun?