Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Peran Média Massa Sunda jang Sastra Sunda

Oleh Rie Yanti

Salian ti maca buku, urang ogé kudu maca sumber tulisan lian, bisa artikel-artikel di internét, bisa anu tina média citak. Anu loba jeung geus lila “dikonsumsi” nya média citak, da internét mah kaayeunakeun jeung can pati loba anu bisa makéna. Sedengkeun média citak mah ti taun 1900-an ogé geus aya, di antarana Sunda Almanak, Papaés Nonoman, Pajajaran, Volksalmanak Sunda, Sipatahunan, Pasundan, Parahiangan, jjrd.


Basa jaman penjajahan Jepang, euweuh média citak Sunda nu terbit sabab pamaréntah Jepang ngalarang pamakéan basa daérah. Ngan sanggeus Indonésia merdéka, media citak Sunda terbit deui. Aya Panghégar, Kiwari, Manglé, Sari, Sangkuriang, Baranangsiang, jsté. Ayeuna aya sawatara média citak anyar anu medal saperti Galura, Cupumanik, Ujung Galuh, Iber. Manglé ogé aya kénéh. Salian ti anu disebutkeun tadi, aya ogé media citak lain nu medal di daérah-daérah.

Tah, média citak téh aya gunana kana perkembangan sastra Sunda. Kahiji, média citak Sunda ngamuat karya-karya sastra Sunda. Pan sastrawan anyar téh “gedéna” ku média citak. Loba pangarang anyar nu ngirimkeun karya-karyana, boh carpon, sajak, éséy ka média citak. Kadua, nya nu tadi téa, média citak medalkeun pangarang-pangarang anyar ogé. Baheula mah sebut wé Syarif Amin, Rahmat M. Sas Karana, Aam Amilia, Eddy D. Iskandar, jrrd. Katilu, média citak osok ngayakeun saémbara ngarang. Di majalah Manglé, misalna, aya nu ngaranna Carpon Pinilih. Aya ogé saémbara ngarang novél. Kaopat, média citak téh sumber tulisan jang buku. Jadi lamun karya-karya hiji pangarang loba nu dimuat, bisa dikumpulkeun tuluy dijieun buku. Loba pan pangarang nu medalkeun buku kumpulan carpon. Ku cara kieu mah pan buku-buku Sunda téh moal kurang.

Kasimpulanana, média citak Sunda boga peran nu penting jang mekarkeun jeung mertahankeun sastra Sunda. Malahan mah teuing kumaha nasib sastra Sunda lamun euweuh media citak. Hanjakal, ngan saeutik nu daék digawé di rédaksi surat kabar Sunda téh. Pédah gajihna saeutik. Forse. Matak desperado meureunlah...